Transitieplannen

Het klimaat is het thema
De thema’s milieu, duurzaamheid, energiegebruik etc. zijn de afgelopen periode geplaatst in een allesomvattend kader: het klimaat. De zorg voor het klimaat heeft het afgelopen jaar duidelijk meer aandacht gekregen. Onze regering heeft zich ingezet om de doelen die zij zichzelf oplegde met het ondertekenen van het Parijse akkoord een nationale invulling te geven. Dit is vertaald naar doelen in het regeerakkoord, die nog wat verder gaan dan wat in Parijs werd afgesproken.
In Nederland is daar ook nog eens het besluit bij gekomen om te stoppen met de winning van aardgas in Groningen en versneld afscheid te nemen van het gebruik van aardgas.

Nationaal overleg
Om die doelen te concretiseren is een nationaal overleg gestart met vertegenwoordigers uit allerlei kringen die samen aan een klimaat akkoord werken. Een definitieve versie met de hoofdlijnen van een klimaat akkoord kwam op 28 juni 2019 tot stand.
Daaruit wordt duidelijk dat het realiseren van de klimaatdoelstellingen grote inzet zal vergen van de Nederlandse samenleving. Vergaande maatregelen zijn nodig. Maatregelen met impact op alle sectoren van de economie, de wetgeving, de energievoorziening, het energiegebruik, (energie)tarieven, belastingen, en ons gedrag.

Grote impact op gebouwde omgeving
Uit het klimaatakkoord blijkt onder andere dat er een flinke wijziging plaats zal moeten vinden in de manier waarop onze gebouwen en woningen verwarmd worden. We staan voor de uitdaging een energietransitie te maken. Om die wijziging mogelijk te maken zijn flinke aanpassingen aan woningen nodig. Dat gaat geld kosten. En dat raakt dus meteen ook woningeigenaren en (ver)huurders. In eerste studies worden aanpassingskosten van woningen en installaties geraamd op bedragen variërend tussen €10.000 en een veelvoud daarvan. Dit soort berichtgeving brengt schrik, angst, boosheid en ongeloof teweeg. De onderwerpen klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid krijgen brede belangstelling. De media besteden volop aandacht aan deze onderwerpen en het debat daarover wordt in alle lagen van de bevolking gevoerd. Er is veel verontrusting over het klimaatbeleid. Het Nederlandse klimaatbeleid zou te duur zijn en op wereldschaal te weinig effect op het klimaat hebben.

<Terug>

Plaats een reactie