Werkgroep Doelstelling

De werkgroep Energietransitie verzamelt en deelt informatie over alle aspecten van de energietransitie. Kennis en informatie die relevant is voor bewoners en gebouw eigenaren in de Blaak wordt gedeeld via publicaties in het wijkblad, de website van de energie coöperatie en middels openbare bijeenkomsten zoals de energiecafés. De werkgroep probeert zo concreet mogelijk te krijgen … Meer lezenWerkgroep Doelstelling

Voorlopige visie van de werkgroep

In de voorlopige visie van de werkgroep kunnen we het energieverbruik van De Blaak aanzienlijk verminderen door in de periode tussen nu (2019) en 2030: Ons gedrag verder aan te passen door bewust om te gaan met energiegebruik; Installaties en voorzieningen in de woningen te kiezen die energie zuinig zijn, optimaal zijn afgesteld, en daarbij … Meer lezenVoorlopige visie van de werkgroep

Werkgroep Energietransitie

Binnen de  Energie Coöperatie De Blaak is de werkgroep Energietransitie actief. De werkgroep is samengesteld uit leden van de Coöperatie. Het zijn geëngageerde inwoners van De Blaak met  uiteenlopende achtergronden. Vanuit een gedeelde overtuiging heeft de werkgroep het op zich genomen om de energietransitie die voor onze wijk wordt gepland zo goed mogelijk te begeleiden. Concreet … Meer lezenWerkgroep Energietransitie

Transitie doelen

Van de overheidssite is de volgende informatie afkomstig over International en nationale doelen:
Internationale doelen
In opdracht van de Verenigde Naties (VN) maakt het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapporten over de oorzaken en gevolgen van klimaatveranderingen. De rapporten beschrijven ook welke maatregelen er nodig zijn tegen de opwarming van de aarde. En wat de risico’s voor de toekomst zijn.
Nederland gebruikt de rapporten van het IPCC als uitgangspunt voor het klimaatbeleid.
In de meest recente versie van het IPCC rapport (AR5) wordt de opwarming van de aarde gedocumenteerd en geanalyseerd. Bevindingen:
• Het wordt extreem waarschijnlijk geacht dat de menselijke invloed de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen opwarming vanaf het midden van de vorige eeuw.
• Voortgaan met het uitstoten van broeikasgassen zal verdere opwarming veroorzaken.
• Beperken van de klimaatverandering vergt aanzienlijke en bestendige reductie van de uitstoot van broeikasgassen
• De temperatuur op aarde tegen het einde van deze eeuw wordt in hoge mate bepaald door de cumulatieve uitstoot van CO2

In 2015 was er een VN-klimaattop in Parijs: de Conference of Parties (COP21). Nederland heeft daar ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord.
Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. In 2016 is het VN-Klimaatakkoord ondertekend door de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het akkoord gaat per 2020 in.

Nationale doelen
Een belangrijk doel van het nationale klimaatbeleid is de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Als er te veel broeikasgassen in de lucht komen, verandert het klimaat, met grote gevolgen voor flora en fauna, oogsten en waterstanden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas.
De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. In juni 2018 is een voorstel voor de wet ingediend. Dat gaat uit van 95% minder CO2 uitstoot in 2050 (en al 49% in 2030). De wet moet burgers en bedrijven zekerheid geven over de klimaatdoelen.
In het Klimaatakkoord (waarvan de definitieve versie op 28 juni 2019  is verschenen) staan afspraken met de sectoren over de manier waarop de klimaatdoelen kunnen worden gehaald. De volgende sectoren doen mee: de elektriciteitssector, de industrie, de gebouwde omgeving, de transsportsector en de landbouw. De doelstelling voor de sector gebouwde omgeving is om in 2030 een CO2 reductie van 3,4 miljoen ton ten opzichte van 1990 te bereiken.
Voorts heeft de Nederlandse overheid als streven om uiterlijk 2030 te stoppen met het winnen van aardgas in Groningen. Hoewel er alternatieve bronnen zijn van waaruit het Nederlandse aardgasnet gevoed kan worden lijkt het een goed streven om voor verwarmen en koken om te zien naar alternatieve duurzame warmtebronnen.

Meer lezenTransitie doelen

Energiecafe’s in September en Oktober

Energiecafé
Toehoorders bij het voorgaande energiecafé

Woensdagavond 25 september 2019 organiseren we een Energiecafé volledig in het teken van de Energie Transitie. Onze transitie werkgroep zal dan in klare taal uit de doeken doen hoe de energie behoefte van onze wijk de komende jaren vorm zal krijgen. Wat zijn de betaalbare en haalbare alternatieven waar we rekening mee moeten houden. Binnenkort meer informatie hierover in het wijkblad en op o.a. deze website.

Meer lezenEnergiecafe’s in September en Oktober

Werkgroep overtuiging

Leden van de werkgroep Energietransitie werken vanuit de overtuiging: • dat het klimaat in de wereld aan het veranderen is, met een snelheid en in een richting die onwenselijk is; • dat de mens een deel van deze verandering veroorzaakt; • dat deze verandering en de effecten daarvan kunnen worden beperkt met de juiste ingrepen; • dat … Meer lezenWerkgroep overtuiging